Privacy-beleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VOOGT Rietdekkers Delft kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VOOGT Rietdekkers Delft , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VOOGT Rietdekkers Delft verstrekt. VOOGT Rietdekkers Delft kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

WAAROM VOOGT RIETDEKKERS DELFT GEGEVENS NODIG HEEFT

VOOGT Rietdekkers Delft verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan VOOGT Rietdekkers Delft uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG VOOGT RIETDEKKERS DELFT GEGEVENS BEWAART

VOOGT Rietdekkers Delft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

VOOGT Rietdekkers Delft verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacy-verklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VOOGT Rietdekkers Delft worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VOOGT Rietdekkers Delft gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

VOOGT Rietdekkers Delft maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VOOGT Rietdekkers Delft bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VOOGT Rietdekkers Delft te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VOOGT Rietdekkers Delft heeft hier geen invloed op.

VOOGT Rietdekkers Delft heeft Google geen toestemming gegeven om via VOOGT Rietdekkers Delft verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voogtrietdekkers.nl. VOOGT Rietdekkers Delft zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VOOGT Rietdekkers Delft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VOOGT Rietdekkers Delft maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VOOGT Rietdekkers Delft verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VOOGT Rietdekkers Delft op via

info@voogtrietdekkers.nl .

www.voogtrietdekkers.nl is een website van VOOGT Rietdekkers Delft .

VOOGT Rietdekkers Delft is als volgt te bereiken:

Postadres / Vestigingsadres:Hoek 39, 4271 BH Dussen
Telefoon: 0416-391280
E-mailadres: info@voogtrietdekkers.nl


Privacy policy

PERSONAL DATA IS PROCESSED

VOOGT Rietdekkers Delft may process personal data about you because you make use of it of the services of VOOGT Rietdekkers Delft , and / or because you do this yourself when completing one contact form on the website provided to VOOGT Rietdekkers Delft . VOOGT Rietdekkers Delft can

Process the following personal data:

  • Your first and last name

  • Your address details

  • Your phone number

  • Your email address

  • Your IP address

WHY VOOGT RIETDEKKERS DELFT NEEDS DATA

VOOGT Rietdekkers Delft processes your personal data to be able to contact you by telephone. If you request it, and / or you can do so in writing (by e-mail and / or by post) approach if you can not be reached by telephone. In addition, VOOGT Rietdekkers Delft may use your personal data within the framework of the performing an agreement of assignment with you, usually consisting of legal services.

HOW LONG VOOGT RIETDEKKERS DELFT STORES DETAILS

VOOGT Rietdekkers Delft does not store your personal data for longer than is strictly necessary for the purposes to realize, for which your data is collected. Your data will not be longer than saved for one year if no agreement is made with you.

SHARE WITH OTHERS

VOOGT Rietdekkers Delft only provides your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

Privacy Declaration

CREATE WEBSITE VISIT

General visitor data are kept on the VOOGT Rietdekkers Delft website, including the IP address of your computer and the time of retrieval and data that your browser. This data is used for analyzes of visit and click behavior on the website. VOOGT Rietdekkers Delft uses this information for the operation of the website to improve. These data are anonymized as much as possible and do not become accepted third parties.

GOOGLE ANALYTICS

VOOGT Rietdekkers Delft uses Google Analytics to keep track of how users use the website usage and how effective the Adwords ads from VOOGT Rietdekkers Delft at Google search result pages.

The information thus obtained, including the address of your computer (IP address), transferred to and stored by Google on servers in the United States. Read Google privacy policy for more information. You also find Google’s privacy policy for Analytics here.

Google uses this information to keep track of how our website is used submit reports about the Website to VOOGT Rietdekkers Delft and to her to provide advertisers with information about the effectiveness of their campaigns.

Google may provide this information to third parties if Google does so legally becomes mandatory, or insofar as these third parties process the information on behalf of Google. VOOGT Rietdekkers Delft has no influence on this.

VOOGT Rietdekkers Delft has not given Google permission via VOOGT Rietdekkers Delft obtained Analytics information for other Google services.

SEE, CUSTOMIZE OR REMOVAL DATA

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can have one send request for inspection, correction or deletion to info@voogtrietdekkers.nl .

VOOGT Rietdekkers Delft will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

TO SECURE

VOOGT Rietdekkers Delft takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and to prevent unauthorized modification. The website of VOOGT Rietdekkers Delft uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data is not in the wrong hands fall.

If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of it abuse, or if you want more information about the security of VOOGT Rietdekkers Delft collected personal data, contact VOOGT Rietdekkers Delft via info@voogtrietdekkers.nl .

www.voogtrietdekkers.nl is a website of VOOGT Rietdekkers Delft .

VOOGT Rietdekkers Delft is as follows:

Postal & Business address:VOOGT Rietdekkers Delft
Abtswoude 44, 2626 ND Delft
Telephone: 015 – 257.04.77
E-mail address :info@voogtrietdekkers.nl